Заем

Заемът е финансово споразумение между две страни, при което едната страна се съгласява да предостави на другата парична сума или друг актив, а другата страна се съгласява да върне паричната сума заедно с лихвата за определен период от време. Заемите могат да бъдат под различни форми, включително ипотеки, заеми за автомобили, лични заеми и бизнес заеми. Условията на заема варират в зависимост от вида на заема и участващите заемодатели, но обикновено заемополучателят се съгласява да прави редовни плащания през определен период от време до пълното изплащане на заема. Лихвените проценти по заемите могат да варират в широки граници, но обикновено колкото по-висок е рискът, свързан с даден заем, толкова по-висок е лихвеният процент. Като цяло заемите са важен инструмент за хората и фирмите, за да

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма