Заемен капитал

Когато дадено предприятие вземе пари назаем от кредитор, се счита, че то е набрало капитал. Условията на заема определят кога и как трябва да бъде върнат заетият капитал. Обикновено предприятията набират капитал по една от двете причини: за да финансират закупуването на нови активи или за финансиране на дейността. Видът на капитала, който бизнесът набира, зависи от неговите нужди и финансовото му състояние. Например млада компания със силен потенциал за растеж може да избере да набере собствен капитал, докато утвърдена компания със стабилен паричен поток може да избере да вземе заем. Каквито и да са обстоятелствата, заетият капитал може да бъде важен източник на финансиране за предприятия от всякакъв мащаб.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма