Заемен капитал

Когато дадена компания или друга организация заема пари чрез емитиране на облигации, се казва, че тя набира капитал. Парите, които се заемат по този начин, се наричат заемен капитал. Този капитал може да се използва за различни цели, включително за разширяване на бизнеса, за подобряване на съоръженията или просто за покриване на ежедневните разходи. Заемният капитал трябва да бъде върнат заедно с лихвата за определен период от време. Неизплащането на дълга може да доведе до сериозни последици, включително до фалит. Поради тази причина организациите трябва внимателно да обмислят дали са в състояние да изплатят дълга, преди да вземат заем. Въпреки това, когато се използва разумно, заетият капитал може да бъде важен източник на финансиране за предприятия и други организации.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма