Законови провизии

Провизиите за загуби от несъбираеми вземания са провизии за кредитен риск, заделени от банките за покриване на очакваните загуби по кредити и аванси. Специфичната действаща нормативна уредба за тази цел е Наредба Т от Наредбата за управление на депозитните сметки на Съвета за федерален резерв. Тази провизия е известна още като провизия за загуби или провизия за лоши вземания. Целта на провизиите е да осигурят адекватна защита срещу вероятни загуби, които банката може да понесе от кредити и аванси, предоставени на клиенти. За да се определи размерът на провизията, трябва да се направи внимателен анализ на всички съответни фактори, включително историческия опит, текущите икономически условия и видовете кредити и аванси в обращение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма