Залог

Залогът е вид обезпечение, при което имот или недвижим имот служи като частично или пълно обезпечение за изплащане на заем. Залогодателят (кредитополучателят) залага имота на заемодателя (кредитора) като начин да гарантира, че заемът ще бъде изплатен. Ако кредитополучателят не изпълни задълженията си по заема, кредиторът може да влезе във владение на заложеното имущество и да го продаде, за да възстанови загубите. Залогът често се използва в ситуации, при които кредитополучателят няма достатъчно собствен капитал в имота, за да послужи като пълно обезпечение на кредита. В такива случаи залогът позволява на кредитополучателя да осигури финансиране, като използва имота като частично обезпечение. Залогът често се използва и в ситуации, когато кредитополучателят желае да запази собствеността си върху

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма