Запис на заповед

Записът на заповед е вид финансов документ, който задължава издателя да изплати дълг на бенефициера на определена дата в бъдещето. Емитентът обикновено е кредитополучател, който използва менителницата като начин да си осигури финансиране от бенефициера, който обикновено е кредитор. В замяна на отпускането на парите заемодателят обикновено начислява лихва върху дълга. Менителниците могат да се използват както за лични, така и за бизнес заеми. Обикновено записите на заповед съдържат подробна информация за заема, включително сумата на заема, лихвения процент, погасителния план и всяко обезпечение, което е било заложено като част от договора за заем. С подписването на запис на заповед кредитополучателят се съгласява

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма