Застраховка

Застраховането е форма на управление на риска, която предпазва от непредвидени загуби. То може да осигури финансова компенсация за парични загуби в резултат на смърт, заболяване, пожар, наводнение, земетресение, кражба, унищожаване или други щети. То може да покрие и искове за пропуснати ползи поради некомпетентност, небрежност или други непредвидени обстоятелства. Застраховката може да бъде закупена за физически лица, предприятия или и за двете. Важно е внимателно да се обмислят свързаните рискове и възможностите за покритие, преди да се закупи застраховка. В противен случай тя може да не ви осигури необходимата защита в случай на загуба.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма