Извънстандартни активи

Нестандартни активи са тези с ясни слабости, които могат да се превърнат в заплаха за изплащането. Обикновено те не са защитени от платежоспособността на кредитополучателя и се характеризират с висок риск от загуба за банката, ако кредитните слабости не бъдат отстранени. Като цяло вероятността нестандартните активи да бъдат обезценени или отписани е по-голяма, отколкото при другите активи. По тази причина банките трябва да разполагат с надеждни процеси за управление на тези активи и да гарантират, че те не представляват риск за финансовата стабилност на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма