Използване на активите

Използването на активите, по-конкретно съотношението на приходите на банката към общите й активи, отразява средния доход от всички активи. Това съотношение е важно, тъй като помага да се определи доколко добре банката използва активите си, за да генерира доход. Високото съотношение показва, че банката генерира голям доход от активите си, докато ниското съотношение показва, че банката не използва активите си толкова ефективно. Съществуват редица фактори, които могат да повлияят на този коефициент, като например видът на активите, които банката притежава, и нивото на риск, което банката е готова да поеме. Въпреки това използването на активите все още е важен показател, който трябва да се вземе предвид при оценката на резултатите на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма