Акционерно дружество

Акционерното дружество е организация, в която капиталът се набира чрез публична продажба на акции. След това акционерите могат да изберат съвет на директорите, който да управлява дружеството от тяхно име. След това печалбите на дружеството се разпределят между акционерите в зависимост от броя на притежаваните от тях акции. Този вид дружество има няколко предимства пред другите форми на бизнес собственост. На първо място, той позволява да се набере много по-голям капитал, отколкото би било възможно с други методи, като например заеми от банки. Второ, то осигурява ограничена отговорност за акционерите, което означава, че те рискуват да загубят само сумата, която са инвестирали в дружеството. И накрая, тя дава на акционерите пряк глас в управлението на дружеството.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма