Икономически свързани лица

Свързаните лица се определят като лица, които са свързани с кръв, брак, гражданско партньорство или осиновяване. Те могат да бъдат и дружества, които се контролират от едно и също лице или група лица. Свързаните лица са значими, тъй като могат да повлияят на икономическите решения на дружеството. Например, ако две дружества са свързани, едното дружество може да е по-склонно да продава стоки на другото дружество на по-ниска цена, отколкото на несвързано дружество. По същия начин свързаните дружества може да са по-склонни да участват в съвместни предприятия или да споделят ресурси. В резултат на това е важно предприятията да са наясно с взаимоотношенията си с други предприятия и физически лица. Неспазването на това изискване може да доведе до несправедливи ползи или вреди за предприятието.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма