Импорт

През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на вноските на капитал в предприятия, ценни книжа и други активи. Това се дължи на редица фактори, включително глобализацията на бизнес операциите и нарастващото търсене на чуждестранен капитал. Капиталовата инжекция може да осигури редица ползи за предприятията, включително повишаване на тяхната конкурентоспособност и разширяване на стопанската им дейност. Освен това то може да спомогне и за подобряване на финансовото състояние на предприятията и за намаляване на рисковете, свързани с дейността им. В резултат на това инжектирането на вносен капитал се е превърнало във важен източник на финансиране за много предприятия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма