Инвестиционен фонд

Инвестиционният фонд е имущество, независимо дали е отделно или не, създадено чрез емитиране и продажба на ценни книжа и управлявано от банка, небанкова институция или най-малко две лица, които имат личен лиценз за извършване на банкови сделки съгласно правила, регламентирани в устава му. Управлението на инвестиционен фонд включва вземането на инвестиционни решения и ежедневните операции на фонда. Инвестиционните фондове се използват за обединяване на парични средства от инвеститори за инвестиране в различни ценни книжа, включително акции, облигации, недвижими имоти и други активи. Основните предимства на инвестирането в инвестиционен фонд са диверсификацията, професионалното управление и ликвидността. Когато инвестирате в инвестиционен фонд, вие обединявате парите си с други инвеститори и разпределяте риска си в широк кръг ценни книжа.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма