Инвестиционен фонд

Инвестиционният фонд е акционерно дружество, чиято дейност включва набиране на средства чрез емитиране на акции и инвестиране на тези средства в ценни книжа на други емитенти. Инвестиционните фондове обикновено са структурирани като взаимни фондове или борсово търгувани фондове (ETF). Взаимните фондове се управляват от професионален инвестиционен мениджър, докато ETF-ите обикновено са индексни фондове, които следят определен пазарен индекс. Инвестиционните фондове се регулират от различни закони и разпоредби, като например Закона за инвестиционните дружества от 1940 г. в САЩ. Инвестиционните фондове обикновено начисляват такси, като например такси за управление и такси за постигнати резултати, за да покрият разходите си
Инвестиционните фондове могат да се използват както от физически лица, така и от институции за постигане на техните инвестиционни цели.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма