Инвестиционна компания

Инвестиционните дружества са вид финансова институция, която набира средства чрез емитиране на ценни книжа. Купувайки тези ценни книжа, инвеститорите осигуряват на дружеството средствата, от които то се нуждае, за да работи. Инвестиционните дружества използват тези пари, за да инвестират в различни активи, като акции, облигации и недвижими имоти. В замяна на предоставянето на капитал инвеститорите получават дял от печалбите, генерирани от тези инвестиции. инвестиционните дружества предлагат на инвеститорите редица предимства. Първо, те осигуряват достъп до широк спектър от инвестиции, които биха били недостъпни за индивидуалните инвеститори. Второ, те позволяват на инвеститорите да обединят ресурсите си, което може да спомогне за намаляване на риска. И накрая, инвестиционните дружества са обект на строга регулация, която помага за защита на инвеститорите от измами и други рискове. Поради тези причини инвестиционните дружества играят важна роля в

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма