Инвестиционни тръстове

Инвестиционните тръстове са дружества, които инвестират в широк спектър от ценни книжа. Обикновено те емитират акции и дялове и използват капитала си, за да купуват акции в други дружества. Инвестиционните тръстове се регулират от Органа за финансови услуги (FSA). Инвестиционните тръстове могат да бъдат от отворен или затворен тип. Инвестиционните тръстове от отворен тип могат да емитират нови акции, когато търсенето им се повиши, докато инвестиционните тръстове от затворен тип имат фиксиран брой акции. Инвестиционните тръстове често имат съвет на директорите, който отговаря за управлението на тръста. Съветът на директорите назначава мениджър на фонда, който отговаря за инвестирането на капитала на тръста. Инвестиционните тръстове могат да бъдат активно управлявани или пасивно управлявани. Активното управление включва опити за надминаване на пазара, докато пасивното управление просто се опитва да съответства на пазара.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма