Индексация

Всеки, който някога се е опитвал да спестява за черни дни, знае, че стойността на парите може да варира значително с течение на времето. Това се дължи на инфлацията, при която се повишава общото равнище на цените на стоките и услугите. С течение на времето това може да намали покупателната способност на спестяванията и да затрудни поддържането на жизнения стандарт. Индексирането е начин да се предпазите от това, като приведете паричните задължения в съответствие с равнището на цените. С други думи, индексирането гарантира, че размерът на паричните задължения остава постоянен в реално изражение, независимо от промените в общото ценово равнище. Това може да бъде постигнато чрез различни методи, като например обвързване на лихвените плащания с темпа на инфлация или осигуряване на корекции на разходите за живот при социалноосигурителните обезщетения

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма