Индустриални облигации

Индустриалните облигации са вид облигации, емитирани от дружества, свързани с производството на продукт или предоставянето на услуга. Обикновено те се емитират във връзка с изпълнението на по-дългосрочни програми на фирмата за набиране на дългосрочен капитал. Обикновено облигациите се емитират с фиксиран лихвен процент, който се изплаща на полугодие, и са с падеж от пет до десет години. Индустриалните облигации могат да бъдат атрактивна инвестиция за инвеститори, които търсят по-висока норма на възвръщаемост от тази, която се предлага при повечето държавни облигации. Те обаче носят и по-голям риск, тъй като компанията-емитент може да срещне трудности по време на срока на облигациите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма