Акция на приносител

Акция на приносител е ценна книга, която не е регистрирана на името на собственика, който може да я продаде или да претендира за дивиденти по нея след представяне в банката или дружеството. Акциите на приносител обикновено се считат за по-рискови от поименните акции, тъй като не предлагат защита на собственика, ако емитентът изпадне в несъстоятелност. Освен това акциите на приносител могат да бъдат обект на по-голямо данъчно облагане, отколкото поименните акции. Поради тези причини акциите на приносител не се използват често от публично търгувани дружества. Те обаче могат да се използват от частни дружества или от дружества, които не са задължени да разкриват своите акционери.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма