Индустрия за финансови услуги

Секторът на финансовите услуги играе жизненоважна роля в икономиката, като свързва тези, които имат пари за инвестиране, с тези, които се нуждаят от финансиране. Този отрасъл се състои от различни институции, включително банки, инвестиционни посредници и застрахователни компании. Тези организации предоставят редица услуги - от отпускане на заеми и инвестиране на средства до предоставяне на консултации по финансови въпроси. Индустрията играе ключова роля за стимулиране на икономическия растеж и за правилното разпределение на капитала. Без сектора на финансовите услуги предприятията биха имали затруднения да получат финансирането, от което се нуждаят, за да разширят дейността си и да създадат нови работни места. Освен това отрасълът предоставя на физическите лица възможността да увеличат богатството си, като инвестират спестяванията си. Поради тези причини секторът на финансовите услуги е от съществено значение за здравето на икономиката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма