Иновационна дейност

Иновационната дейност обхваща широк спектър от дейности, насочени към въвеждането в икономически оборот на нови или значително подобрени производствени технологии, организационни решения и услуги. Тя се основава на използването на научно-техническия производствен и интелектуален потенциал и включва различни дейности по проучване и развитие, проектиране, експериментална разработка, пилотно производство, въвеждане на нови продукти или услуги на пазара. Целта на иновационната дейност е да се създадат условия за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията, както и за подобряване на качеството на живот на населението. Иновационната дейност следва да се осъществява във всички икономически сектори и всички видове предприятия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма