Инструментариум

Инструментариумът е система от финансови инструменти и техники, свързани с прилагането на определена финансова политика. Най-често срещаната употреба на инструментариума е да осигури набор от инструменти за управление на риска. Например един набор от инструменти може да включва съкровищни бонове, записи на заповед и секюритизация. Комплектът от инструменти може да се използва и за управление на ликвидния риск, лихвения риск или валутния риск. Освен това пакетът от инструменти може да се използва за прилагане на инвестиционна стратегия или за хеджиране срещу пазарна нестабилност. В крайна сметка пакетът от инструменти е универсален и мощен начин за управление на финансовия риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма