Инфлация

Инфлацията е явление, което се случва, когато общото равнище на цените в една икономика започне да се повишава. Това означава, че във всеки един момент хората трябва да харчат повече пари, за да си купят същото количество стоки или услуги. С други думи, парите им не стигат толкова, колкото са стигали преди. Съществуват редица различни фактори, които могат да предизвикат инфлация, но по същество тя се свежда до това, че твърде много пари преследват твърде малко стоки и услуги. Когато това се случи, цените започват да се повишават, а покупателната способност на парите намалява. Инфлацията може да има редица различни последици за икономиката - както добри, така и лоши. Например тя може да стимулира икономическия растеж, като насърчава хората да харчат парите си, вместо да ги спестяват. На

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма