Ипотека (залог)

Ипотеката е заем, при който като обезпечение се използва собственост или недвижим имот. Кредитополучателят сключва споразумение с кредитора (обикновено банка), в което получава авансово пари в брой, след което прави плащания за определен период от време, докато изплати цялата сума на кредита заедно с лихвата. Ипотечните кредити обикновено се използват за закупуване на жилищен имот (т.е. жилище) или търговски имот. В някои случаи ипотечен кредит може да се използва за рефинансиране на съществуващ заем. Лихвеният процент по ипотечния кредит може да бъде фиксиран или променлив в зависимост от условията на договора за кредит. Ипотечният кредит с фиксиран лихвен процент има един и същ лихвен процент за целия срок на кредита, докато ипотечният кредит с променлив лихвен процент има лихвен процент, който

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма