Амортизационен фонд

Амортизационният фонд е паричен резерв, заделен за финансиране на подмяната на дълготрайни активи, чийто полезен живот е изтекъл. Размерът на фонда се определя от скоростта, с която се очаква активите да се амортизират, както и от прогнозните разходи за подмяна. Амортизационните фондове са важна част от финансовото планиране за предприятия, които разчитат на материални активи, като например производствено оборудване или недвижими имоти. Като заделят пари всяка година за покриване на разходите за подмяна, предприятията могат да избегнат необходимостта да вземат заеми или да използват други източници на финансиране, когато даден актив трябва да бъде подменен. Освен това средствата за амортизация могат да помогнат на предприятията да се възползват от отстъпки при покупка и да избегнат плащането на бързи такси за ускорена доставка или монтаж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма