Ипотечно обезпечена облигация

Облигацията, обезпечена с ипотека, е вид обезпечена с активи ценна книга, която е обезпечена с портфейл от ипотеки. Основната характеристика на този вид облигации е, че те предлагат на инвеститорите предварително договорен план за плащане, което означава, че те ще получават редовни плащания независимо от резултатите от базовите ипотеки. Обезпечените с ипотека облигации могат да се емитират на траншове или серии, което позволява на инвеститорите да изберат нивото на риска, което са готови да поемат. Макар че тези облигации могат да осигурят стабилен поток от доходи, те също така са обект на същите видове рискове като другите видове обезпечени с активи ценни книжа, като лихвен риск и кредитен риск. Поради тази причина е важно инвеститорите внимателно да обмислят инвестиционните си цели, преди да решат да закупят обезпечени с ипотека облигации

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма