Капитализация

Капитализацията е процесът на добавяне на неплатената лихва към главницата на заема или вземането. Този вид транзакция обикновено се извършва, когато кредитополучателят не е в състояние да изплати пълния размер на дължимата лихва по кредита до датата на падежа. Като капитализира неплатената лихва, кредиторът на практика удължава срока на погасяване на заема и позволява на кредитополучателя да погаси дълга за по-дълъг период от време. В много случаи капитализирането води и до увеличаване на общия размер на лихвата, която трябва да се плати през целия срок на кредита. Това може да бъде от полза за кредитополучателите, които се борят да свържат двата края, но може да създаде и спирала на дълга, от която е трудно да се излезе.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма