Капиталов пазар

Капиталовият пазар е пазар, на който се разменят дългосрочни финансови активи - акции, облигации, менителници и други ценни книжа. Капиталовият пазар е важен източник на финансиране за компаниите, тъй като им предоставя възможност да набират средства чрез продажба на капиталови или дългови инструменти на инвеститори. Капиталовите пазари се използват и от инвеститорите за покупка и продажба на ценни книжа, както и от банките и други финансови институции за търговия с притежаваните от тях ценни книжа. Капиталовите пазари играят жизненоважна роля в икономиката, като осигуряват механизъм за разпределение на капитала между спестители и кредитополучатели. Освен това капиталовите пазари са място, където компаниите могат да набират средства за финансиране на нови инвестиции, а инвеститорите - да купуват и продават ценни книжа. По този начин капиталовите пазари играят важна роля за функционирането на икономиката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма