Капиталова база

Капиталовата база на една банка се отнася до източниците на средства, които банката може да използва за финансиране на своите операции и дейности. Основният източник на капитал за банката е собственият капитал на акционерите, който се състои от средствата, инвестирани от акционерите, и печалбите, които банката е генерирала с течение на времето. Банките обаче трябва да поддържат и определено ниво на резерви, за да се предпазят от неочаквани загуби. Освен това банките имат право да приспадат определени суми от облагаемия си доход, за да намалят данъчните си задължения. Тези приспадания са известни като капиталови облекчения. Заедно тези три източника на средства формират капиталовата база на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма