Капиталова емисия

Капиталовата емисия е емитирането на ценни книжа от дружество за разпространение сред потенциални инвеститори с цел набиране на средства за финансиране на инвестиционни разходи. Инвестиционните разходи, известни също като капиталови разходи, са средства, използвани от дружеството за закупуване или модернизиране на материални активи като земя, сгради или машини. Капиталовите емисии могат да бъдат под формата на капиталови или дългови инструменти и обикновено включват продажба на акции или облигации. Капиталовите инструменти представляват собственост в дружеството, докато дълговите инструменти са заеми, които трябва да бъдат изплатени с лихва. Капиталовите емисии са важен източник на финансиране за дружества, които трябва да разширят дейността си или да направят подобрения в съществуващите си активи. Те могат също така да осигурят на дружествата начин за набиране на средства, без да поемат нов дълг. Капиталовите емисии могат да бъдат сложно и рисковано начинание.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма