Касов дефицит

Дефицит на парични средства възниква, когато бизнесът не разполага с достатъчно парични средства в брой, за да покрие текущите си плащания. Това може да се случи по различни причини, включително увеличаване на разходите, намаляване на приходите или комбинация от двете. Недостигът на парични средства може да постави бизнеса в затруднено положение, тъй като той може да бъде принуден да вземе заеми или да посегне към резервите си. В някои случаи недостигът на парични средства може дори да доведе до фалит. Ето защо е важно бизнесът да следи отблизо своите парични потоци и да предприеме стъпки за намаляване на разходите си, ако очаква недостиг. По този начин те могат да избегнат финансовите предизвикателства, свързани с недостига на парични средства.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма