Качество на активите

Качеството на активите е един от основните показатели за оценка на банките. То отразява темпа на нарастване на общия размер на кредитите между два отчета. Качеството на активите се определя от следните показатели: размер на резервите за загуби по кредити като процент от общия размер на кредитите; нетна стойност на глобите и санкциите като процент от общия размер на кредитите; дял на необслужваните и съмнителните кредити в общия размер на кредитите. Размерът на резервите за загуби по кредити помага да се оценят потенциалните бъдещи загуби, които банката може да претърпи, докато нетната стойност на глобите и санкциите е показател за минали проблеми с качеството на активите. Необслужваните и съмнителните кредити дават представа за настоящите проблеми с качеството на активите. Като вземат предвид всички тези фактори, анализаторите могат да получат ясна представа за качеството на активите на дадена банка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма