Квази пари

Квази парите са вид паричен резерв, който се държи извън сферата на обращение. Обикновено той се намира в трезорите на емитиращата банка. Квазипарите не са законно платежно средство, но могат да се използват за закупуване на стоки и услуги. Квазипарите често се използват като средство за съхранение на стойност или като начин за прехвърляне на средства между различни финансови институции. Макар че квазипарите не са толкова широко приети, колкото законното платежно средство, те все пак могат да бъдат полезен инструмент за бизнеса и физическите лица.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма