Авал

Авалът е търговскоправен запис на заповед, който се дава на трето лице, често банка, за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авалът се дава от лице с доказана платежоспособност, което повишава надеждността на менителницата и улеснява нейното обращение. Целта на авала е да предпази притежателя на менителницата от риска от неплащане от страна на джиранта. За да бъде ефективен, авалът трябва да бъде подписан от авалиста, който по този начин става солидарно отговорен с авалиста за плащането на дължимата по менителницата сума. В резултат на това авалът осигурява допълнително ниво на сигурност за притежателите на менителници и спомага за насърчаване на тяхното обращение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Авал":

На този въпрос няма еднозначен отговор, тъй като има много потенциални кандидати, които могат да дадат авал в дадена ситуация. Някои често срещани примери включват финансови институции (като банки или кредитни съюзи), членове на семейството или приятели, инвеститори или дори самия кредитополучател. В крайна сметка това зависи от конкретните обстоятелства във всеки отделен случай. Например, ако някой иска заем от банка, банката може да изиска да бъде предоставен авал от друга страна, преди да одобри заема. В други случаи членовете на семейството или приятелите могат да предложат да действат като авал за някой, който се нуждае от финансова помощ. В други случаи кредитополучателите могат да използват собствените си активи като обезпечение по кредита.
Авалът е търговски запис на заповед. Това е писмено споразумение между две страни, в което едната страна (заемополучателят) обещава да плати на другата страна (заемодателя) определена сума пари на бъдеща дата. Обикновено авалът съдържа условия, като например сумата на заема, лихвения процент, погасителния план и обезпечението, което може да бъде заложено.
Запис на заповед е писмено обещание, дадено от едно лице ("обещател") да плати определена парична сума на друго лице ("обещател") при поискване или на определена или определяема бъдеща дата. В случая на лавинообразен запис на заповед обещателят обикновено е първоначалният кредитор, а обещателят обикновено е кредитополучателят, който не е извършил навременни плащания. Бележката обикновено включва формулировка, която позволява на заемодателя да обяви "лавина" или ускорен график на плащанията в случай на неизпълнение. Това означава, че веднага след настъпване на неизпълнението заемодателят може да изиска незабавно (вместо с течение на времето) пълно плащане на всички дължими суми, често само в рамките на няколко дни.
Aval може да се използва, когато дадена компания има нужда от пари назаем, но не иска да вземе заем от банка. Той е подобен на запис на заповед, но представлява споразумение между компанията и инвеститора, че компанията ще върне парите с лихва. Авалът често се използва от стартиращи предприятия, защото е по-лесно да бъде одобрен, отколкото заем от банка, и не изисква същото ниво на документи или кредитна история. Въпреки това авалът е и по-рисков за инвеститора, така че лихвените проценти обикновено са по-високи от традиционните заеми.
Съществуват няколко различни вида записи на заповед, но най-разпространеният е търговският запис на заповед. Този вид менителница обикновено се използва за бизнес сделки и в нея се посочват условията на заема, включително кога е дължим и каква лихва ще бъде начислена. Aval е цифрова платформа, която улеснява създаването и управлението на търговски записи на заповед Ако сте собственик на бизнес, който редовно предоставя заеми на други предприятия или взема такива от тях, то Авал може да бъде полезен инструмент за вас. С Aval можете лесно да създавате записи на заповед и да проследявате заемите си на едно място. И тъй като всичко се извършва в цифров вид, няма да се налага да следите за хартиени документи.