Амортизация

Амортизацията е начин за възстановяване на капитала, изразходван за създаване и закупуване на амортизируеми активи. Това става чрез постепенно прехвърляне на стойността на дълготрайните активи в продуктите или услугите, за чието производство те се използват. Амортизацията често се използва като данъчно приспадащ се разход, който може да помогне за намаляване на облагаемия доход на предприятието. Тя може да се използва и като начин за разпределяне на разходите за даден актив през целия му жизнен цикъл, което може да улесни бюджетирането на разходите за подмяна или ремонт. Независимо дали сте собственик на бизнес или индивидуален данъкоплатец, важно е да разберете как работи амортизацията, за да можете да извлечете максимални ползи от нея.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма