Квотни акции

Квотната акция е вид акция, която няма номинална стойност, но има процентен дял в акционерния капитал на дружеството. Квотните акции са въведени, за да се насърчат служителите да станат акционери в дружеството. Предимството на квотните акции е, че те нямат номинална стойност и следователно не подлежат на облагане с гербов налог. Квотните акции обикновено се издават на служителите като част от техните схеми за акции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма