Клиент

Клиент е всяко лице или организация, която сключва договор с професионалист за стоки или услуги. В банковия сектор клиентите са физически или юридически лица, граждански дружества или други сдружения, които нямат самостоятелна правосубектност. Държавата или нейните органи също могат да се считат за клиенти, ако се проявяват като независими носители на задължения към банката и банката има експозиция към тях. Банките обикновено имат дългогодишни взаимоотношения със своите клиенти и работят за поддържането им чрез предоставяне на качествени услуги и продукти. Удовлетвореността на клиентите е от съществено значение за успеха на всяка банка и банките трябва винаги да се съобразяват с нуждите и очакванията на своите клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма