Клиринг

Клирингът е метод на плащане чрез взаимно уреждане на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения без използване на пари в брой. Тази система се използва за уреждане на сделки между банки, брокери-дилъри и други финансови институции. При клиринга всяка институция представя своите вземания и задължения в централна клирингова къща. След това клиринговата къща нетира вземанията и задълженията на всяка институция и урежда разликите. Този процес позволява на финансовите институции да избегнат рисковете, свързани с държането на големи количества пари в брой или ценни книжа. Клирингът е важна част от световната финансова система и играе жизненоважна роля за осигуряване на гладкото функциониране на пазарите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма