Клирингова валута

В глобалната търговия валутният клиринг е процесът на уреждане на финансови задължения между две страни в различни държави. Този процес е от съществено значение за фирмите, които работят в няколко държави, тъй като им позволява да определят цените на стоките и услугите в една валута, като същевременно плащат на доставчиците си в тяхната местна валута. Валутният клиринг обикновено включва банки или други финансови институции, които действат като посредници между двете страни. Тези посредници конвертират валутите по текущия обменен курс и след това прехвърлят средствата на съответната страна. Използването на валутен клиринг може да помогне на предприятията да избегнат рисковете, свързани с променливите валутни курсове. Освен това то може да помогне да се гарантира, че плащанията се извършват навреме, и да премахне необходимостта предприятията да поддържат множество банкови сметки в различни държави.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма