Клонова мрежа

Клоновата мрежа на банката е общият брой на собствените клонове, представителства, офиси и други структурни звена, чрез които банката осъществява дейността си в страната и в чужбина. Размерът и обхватът на клоновата мрежа на банката са важен фактор за определяне на обхвата и ефективността на нейните операции. Голямата клонова мрежа позволява на банката да обслужва широк кръг клиенти и предприятия, докато по-малката мрежа може да бъде по-целенасочена и интимна. Видът на клиентите, към които е насочена банката, също ще повлияе на размера и обхвата на клоновата мрежа. Например банка, която е насочена предимно към клиенти на дребно, може да има различна клонова мрежа от банка, която е насочена към корпоративни клиенти. В крайна сметка целта на всяка клонова мрежа е да осигури удобен достъп до банкови услуги за клиентите на банката

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма