Коефициент на високоликвидните активи

Високият коефициент на ликвидните активи е добър показател за финансовото състояние на компанията. Той означава, че дружеството разполага с достатъчно парични средства и други високоликвидни активи, за да покрие задълженията си с падеж до една година. Това е положителен знак за кредиторите и инвеститорите, тъй като показва, че е малко вероятно дружеството да не изпълни задълженията си в близко бъдеще. Високият коефициент на ликвидните активи е и добър показател за способността на ръководството да контролира паричните потоци. Поради това той обикновено се разглежда като положителен знак от кредиторите и инвеститорите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма