Коефициент на касова ликвидност

Коефициентът на парична ликвидност е важен показател за финансовото състояние на банката. Той измерва размера на паричните средства и други ликвидни активи, които банката има в наличност, за да посрещне краткосрочните си задължения. Високият коефициент показва, че банката е в добро финансово състояние и е в състояние да посреща задълженията си, докато ниският коефициент може да показва, че банката се бори да генерира достатъчно парични средства, за да покрива разходите си. Поради това коефициентът на парична ликвидност е важен инструмент за инвеститорите и кредиторите, когато оценяват финансовата стабилност на дадена банка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма