Коефициент на платежеспособност

Коефициентът на платежоспособност е важен показател за финансовото състояние на дружеството. Той изразява съотношението между собствения капитал и общите задължения и дава представа за способността на дружеството да изплаща дълговете си. Високият коефициент на платежоспособност показва, че дружеството има силна финансова позиция и е по-малко вероятно да не изпълни дълговите си задължения. Ниският коефициент на платежоспособност, от друга страна, показва, че дружеството може да има затруднения да изпълнява финансовите си задължения. Поради тази причина коефициентът на платежоспособност е важен показател, който инвеститорите трябва да вземат предвид, когато оценяват акциите на дадено дружество.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма