Анюитет

Анюитетът е поредица от равни плащания, извършвани на равни интервали от време. Плащанията могат да бъдат седмични, месечни или годишни. Анюитетите често се използват като начин за спестяване за пенсиониране. Парите в анюитета се инвестират, а плащанията се извършват на лицето след пенсионирането му. Анюитетите могат да се използват и за осигуряване на постоянен доход след пенсиониране
Анюитетът може да бъде чудесен начин за спестяване за пенсиониране. Парите се инвестират, а плащанията се извършват с течение на времето. Това може да ви помогне да си осигурите стабилен доход след пенсиониране. Анюитетът може да се използва и за осигуряване на еднократна парична сума, когато имате нужда от нея.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма