Коефициент на трансформация

Коефициентът на трансформация е важен показател за банките и другите финансови институции. Той се изчислява, като се прибави разликата между сумата на пасивите и дисконтираната сума на активите, групирани в интервал с еднакъв остатъчен матуритет, към разликата между сумата на активите с матуритет над една година и сумата на необходимите специфични резерви (провизии), създадени срещу тези активи. Този коефициент дава на институциите по-добра представа за цялостното им финансово здраве и платежоспособност. Високият коефициент на трансформация показва, че институцията е в състояние да посрещне задълженията си при настъпването на техния падеж, докато ниският коефициент на трансформация показва, че институцията може да има затруднения да посрещне задълженията си. Следователно коефициентът на трансформация е важен инструмент за оценка на рисковете, свързани с дадена финансова институция.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма