Командитно дружество

Командитното дружество е бизнес споразумение, при което две или повече страни се съгласяват да обединят ресурсите си за обща цел. Основната разлика между ограниченото партньорство и другите видове партньорства е, че един или повече от съдружниците са отговорни за дълговете и задълженията на предприятието, докато другите съдружници носят отговорност само до размера на договорените си вноски. Този вид споразумение може да бъде полезно за предприятия, които се нуждаят от големи суми капитал, но е важно внимателно да се обмислят рисковете, преди да се сключи ограничено партньорство.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма