Командитно дружество с акции

Командитното дружество с акции (КД) е дружество, създадено по договор, в което се издават акции срещу вноските на ограничените съдружници. Броят на ограничените съдружници не може да бъде по-малък от трима. Основните характеристики на LP са, че то има правосубектност, която му дава възможност да притежава собственост и да сключва договори от свое име; то е отделен субект от своите членове; и има ограничена отговорност, което означава, че неговите членове не носят лична отговорност за дълговете и задълженията на дружеството. Едно от предимствата на ЛП е, че то позволява на инвеститорите да обединят ресурсите си и да споделят рисковете и ползите от инвестицията в даден проект. То също така осигурява определено ниво на гъвкавост и контрол върху управлението на партньорството. Командитните дружества с акции са

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма