Комисиона

Комисионата е определено възнаграждение или плащане на търговец или посредник при сделки, което обикновено се определя като процент от сумата или стойността на сделката. В някои случаи комисионата може да се изплаща въз основа на обема на бизнеса, генериран от посредника, или може да се изплаща като хонорар за текущи услуги. В други случаи комисионата може да се изплаща като възнаграждение за намиране на нов бизнес на търговеца. Какъвто и да е случаят, комисионите обикновено представляват значителен източник на доход за търговците и посредниците. При договаряне на условията за бизнес е важно внимателно да се обмисли размерът на комисионата, която ще се начислява. В някои случаи може да е възможно да се договори по-ниска ставка, особено ако обемът на бизнеса е голям.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма