Конверсионен фактор

Конверсионният коефициент е важен инструмент за банките при оценката на риска. Той им позволява да сравняват, така да се каже, ябълки с ябълки, като приравняват задбалансовите позиции към балансовите. С други думи, той помага на банките да добият по-добра представа за това колко голям риск поемат в действителност. Конверсионният коефициент обаче не е лишен от своите ограничения. Той се базира на исторически данни, така че невинаги може да бъде точен при прогнозирането на бъдещи рискове. Освен това той се прилага само за традиционните банкови дейности и не отчита по-новите форми на риск, като например киберпрестъпленията. Въпреки това конверсионният коефициент остава важен инструмент за банките, които се стремят да управляват риска и да защитават балансите си.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма