Конверсия

Облигационерите могат да изберат да конвертират своите облигации в друга форма на дългов инструмент, като например друга облигация или собствен капитал в емитиращото дружество. Емитентът може да предложи опция за конвертиране на своите облигации като стимул за инвеститорите да закупят облигациите. Конвертирането води до промяна на условията на по-рано емитираните заеми. Типична конверсия е намаляването на лихвения процент, увеличаването на срока за погасяване на заемите или намаляването на задълженията на правителството по заемите, т.е. на размера на държавния дълг. То може да бъде съпроводено с анулиране на облигации на по-ранни заеми в замяна на облигации на нов конвертиран заем. Основното предимство за инвеститорите при конвертирането на техните облигации е, че то обикновено води до по-ниска цена на дълга. Това е така, защото чрез

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма